เริ่มแล้วงาน “Smart Learning” “มหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 

โพสเมื่อ : Sunday, September 9th, 2018 : 3.07 pm

เริ่มแล้ว งาน “มหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561  (ระดับประเทศ)” ครั้งที่ 10 ภายใต้คอนเซ็ปท์ “Smart Learning” การเรียนรู้อย่างฉลาด  9 – 11 ก.ย.นี้ที่จังหวัดภูเก็ต

เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (9 ก.ย.) ที่ศูนย์ประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 (ระดับประเทศ)” ครั้งที่ 10 โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ร่วมกันจัดงานดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2561

โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครู นักเรียน และ แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานคับคั่ง

นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กล่าว ในพิธีเปิดงานว่า ผลจากการจัดงานทุกปีที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญในการจัดการศึกษาและมีการพัฒนาคุณภาพ  ในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษา  ในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคนของประเทศ ดูแลมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชน ตั้งแต่อยู่ในครรภ์และแรกเกิดจนกระทั่งเข้าสู่วัยชรา โดยมีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการบริหารงานด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ให้ความสำคัญในการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขทั้งกายและใจ อีกทั้งต้องปลูกฝังและส่งเสริมค่านิยมที่ดีตั้งแต่วัยเยาว์ให้เด็กได้ซึมซับสิ่งดีงาม  ฝังรากลึกลงในจิตสำนึกและนำไปปฏิบัติจนมีจิตสำนึกและเข้าใจในบริบทความเป็นไทยและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เกิดความเข้มแข็งภายในจิตใจนำไปสู่การพัฒนาตนเอง ทั้งด้าน ความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งถือเป็นรากฐานในการสร้างชาติให้มั่นคงได้อย่างยั่งยืนต่อไป

น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า สำหรับงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 (ระดับประเทศ) ระหว่างวันที่  9-11 กันยายน 2561  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และอาคารยิมเนเซียม  4,000  ที่นั่ง(สะพานหิน) ศูนย์กีฬาสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ภายใต้คอนเซ็ปท์ “Smart Learning” โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กและเยาวชน ได้พัฒนาทักษะ ความรู้ และได้แสดงความรู้ ความสามารถ

เพื่อจัดประชุมทางวิชาการระดมสมอง กำหนดทิศทางการจัดการศึกษาท้องถิ่น ทั้งการศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาภาคบังคับ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดการศึกษา และ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งการศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาภาคบังคับ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสามัญศึกษา และประเภทอาชีวศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบถึงศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปท์ “Smart Learning” การเรียนรู้อย่างฉลาด หรือมีความฉลาดในการเรียนรู้ โดยยังคงยึดหลักการจัดการศึกษาท้องถิ่น “สร้างคน สร้างชุมชน สร้างชาติ” มีกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดโอกาส สนับสนุน และส่งเสริมให้นักเรียนท้องถิ่นได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และความเป็นเลิศทางด้านวิชาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ การเสวนาทางวิชาการ โซนกิจกรรม Work Shop รวมไปถึงพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กดีเด่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานในครั้งนี้ จะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การเข้าถึงข้อมูลความรู้สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว ถือเป็นการปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างบูรณาการในยุคดิจิทัล โดยใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามาสนับสนุนการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรอบด้านและไม่มีที่สิ้นสุด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และทำให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน

มากไปกว่านั้นเพื่อตอบโจทย์ของคอนเซ็ปท์ “Smart Learning” อีกสิ่งหนึ่งที่ได้จัดเตรียมไว้ก็คือ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับริสแบนด์ (Wristband) แทนบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ที่จะระบุชื่อ – สกุล และข้อมูลการแข่งขันเป็นรายบุคคล เมื่อการแข่งขันเสร็จสิ้นทุกคนก็จะได้รับริสแบนด์ เป็นที่ระลึก และหากผู้บริหาร หรือผู้ปกครอง ต้องการชมการถ่ายทอดสดแข่งขัน ทำได้ง่ายๆ โดยการโหลด www.มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น2561.com  แค่นี้ก็สามารถรับชมได้ทุกๆ สนามการแข่งขัน

กิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่บุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงคณะผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จะได้มาร่วมชมงาน แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาท้องถิ่นไทย รวมผู้ถึงครูผู้สอนที่จะได้มาศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนที่หลากหลาย หรือแม้แต่พ่อแม่ผู้ปกครองที่จะมาร่วมชมงานเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ของบุตรหลาน และสำหรับเด็กนักเรียนทุกๆ คน ที่ได้ร่วมงานก็จะได้เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ และเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างแน่นอน ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศ  ผู้บริหารสถานศึกษา  เด็ก นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เยาวชน  และประชาชนทั่วไป มากกว่า 50,000 คน

สำหรับการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ในครั้งนี้ ทุกท่านสามารถติดตามชมกิจกรรมต่างๆ จากการถ่ายทอดสดภาพบรรยากาศภายในงาน และการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ได้ที่www.มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น2561.com หรือ Facebook Fanpage มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น รวมทั้งแอพพลิเคชั่น มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น61 และทาง You tube Channel

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2561 จึงเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะแสดงให้เห็นว่าการจัดการศึกษาท้องถิ่นมีความพร้อม ดำเนินงานอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน บุคลากรดำเนินงานอย่างมีพัฒนาการ นักเรียนนักศึกษาในสังกัดประสบผลสำเร็จในการเรียนและการใช้ชีวิต จึงถือเป็นระบบการศึกษาที่สามารถสร้างคน สร้างชุมชน และสร้างชาติได้อย่างแท้จริง