เมืองกะทู้ ต้นแบบแห่งรากเหง้า ที่บ่งบอกถึงความเป็น“ภูเก็ต”

โพสเมื่อ : Tuesday, May 8th, 2018 : 11.08 am

เมืองกะทู้ ถือเป็นต้นแบบและรากเหง้าที่บ่งบอกถึงความเป็นมาของ เมืองภูเก็ต ที่หลายคนยังไม่รู้ แม้เมืองแห่งนี้จะไม่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม แต่ก็เต็มไปด้วยความเป็นมาและวิถีชีวิตที่สื่อถึงความเป็นภูเก็ตได้เป็นอย่างดี

 

สำหรับพื้นที่เมืองกะทู้ จ.ภูเก็ต อยู่ในความรับผิดรับของเทศบาลเมืองกะทู้ แม้ว่าเมืองกะทู้ไม่มีความสวยงามทางธรรมชาติของท้องทะเล ที่เป็นเสน่ห์อันงดงามของภูเก็ต แต่สิ่งที่เป็นเสน่ห์อันล้ำค่าของเมืองกะทู้ คือ เมืองแห่งต้นแบบทางวัฒนธรรมภูเก็ต อันเป็นที่มาของประเพณีท้องถิ่นอันทรงคุณค่า ที่คนภูเก็ตสืบสาน และ สานต่อ สร้างความงดงามเคียงคู่ความงามทางธรรมชาติ  ความภาคภูมิใจในความเป็นคนในทู ที่เป็นเมืองต้นแบบแห่งรากเหง้า”ภูเก็ต”

 

เมืองกะทู้ เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าของภูเก็ตเพราะเป็นเมืองที่แสดงถึงความเจริญในยุคเหมืองแร่ แสดงถึงการเป็นอารยะในอดีตที่ก่อให้เกิดขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม  ที่งดงามของภูเก็ต ซึ่งปัจจุบันชาวในทูได้ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆอย่างเคร่งครัด ทำให้เมืองกะทู้วันนี้ งดงามด้วยวิถีแห่งวัฒนธรรมในทู มีการดำเนินชีวิตตามฉบับของคนในทู ใครได้มาสัมผัส จะหลงใหลใน “วิถีแห่งในทู” ที่งดงาม ซึ่งเสมือนเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมทีมีค่า

ในขณะที่เมืองรอบด้านของเมืองกะทู้ ก้าวล้ำเข้าสู่ยุคตะวันตก มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด เทศบาลเมืองกะทู้ ได้นำต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เมืองกะทู้มี มาเป็นอัตลักษณ์ของเมือง มุ่งเน้นให้ กะทู้เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม โดยนำอัตลักษณ์ของคนในทูที่ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม อย่างเคร่งครัด มาส่งเสริมให้คนในทู รักถิ่นเกิด

พร้อมกับส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ดีให้กับเมืองควบคู่กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ในแนวคิด เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือการแต่งแต้มสีสันให้เมืองมีชีวิตชีวา เพื่อเปิดประตูรับนักท่องเที่ยวให้มาสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับเมืองกะทู้