เปิดจำหน่ายแล้วสินค้าเกษตรและของดีเมืองย่าโม – โคราช สู่ภาคใต้ ที่ จ.ภูเก็ต

โพสเมื่อ : Tuesday, July 10th, 2018 : 1.58 pm

จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนอุดหนุนสินค้าของกลุ่มเกษตรกรชาวจังหวัดนครราชสีมา ในงาน “มหกรรมสินค้า ผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตร และของดีเมืองย่าโม-โคราช สู่ภาคใต้”  5-11 ก.ค.นี้ ที่เทสโก้โลตัส สาขาถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 5 -11  ก.ค.นี้ ที่ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ได้จัดให้มีงาน“มหกรรมสินค้า ผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตร และ ของดีเมืองย่าโม-โคราช สู่ภาคใต้” ซึ่งทางจังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley กิจกรรมพัฒนาระบบการตลาดสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ที่แปรรูปและไม่แปรรูป งบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561 มีแขกผู้มีเกียรติ กลุ่มเกษตรกรของจังหวัดนครราชสีมา และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก ซึ่งจัดให้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปแล้วโดยมีนายปารเมศ ทองปรีชา เกษตรจังหวัดภูเก็ต ประธานในพิธีเปิดงาน

นางธัญธิตา ศรีสุระ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมา ได้อนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley กิจกรรมพัฒนาระบบการตลาดสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ที่แปรรูปและไม่แปรรูป งบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561 ให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาเป็นหน่วยดำเนินการ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา สร้างความเป็นเอกลักษณ์สินค้าของจังหวัดนครราชสีมา พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการส่งเสริมการผลิตสินค้า และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดต่างภูมิภาค ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการวิสาหกิจ ชุมชน กลุ่มเกษตรกร องค์กรและสถาบันเกษตรกร

ซึ่งในปีนี้จะเน้นการจัดงานแสดงสินค้าและประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตร และของดีเมืองย่าโม-โคราช และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ในต่างพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัด “มหกรรมสินค้า ผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตร และของดีเมืองย่าโม-โคราช สู่ภาคใต้” ขึ้น จำนวน 2 ครั้งในพื้นที่ 2 จุดดำเนินการ ได้แก่

ครั้งที่ 1 ล้านหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 25 มิ.ย.-1 ก.ค.61 และครั้งที่ 2 ลานกิจกรรมห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 5 -11 ก.ค.61 สำหรับกลุ่มเกษตรกรที่มาจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้  มี 30 กลุ่ม โดยคัดเลือกจากกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้ง 32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา

ขณะที่นายปารเมศ ทองปรีชา เกษตรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรในระดับพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่มีความหลากหลาย เป็นการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรฯ ระหว่างส่วนกลางกับภูมิภาค โดยเฉพาะแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจรในพื้นที่จังหวัด กระทรวงเกษตรฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด คณะอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด และคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาเกษตรระดับอำเภอ ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจร

โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัด สินค้าเกษตรแปลงใหญ่ และสินค้าที่คาดว่าจะมีปัญหาในแต่ละจังหวัด เพื่อให้มีตลาดรองรับผลผลิตสินค้าเกษตร บรรเทาปัญหาและข้อร้องเรียนจากเกษตรกร ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งนโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม “มหกรรมสินค้า ผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตร และของดีเมืองย่าโม-โคราช สู่ภาคใต้” ในครั้งนี้

ทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตร หัวหน้าส่วนราชการ และชาวภูเก็ต ช่วยกันประชาสัมพันธ์ อุดหนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตร และสินค้าแปรรูปรวมถึงสินค้าในท้องถิ่น ของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร สถาบันเกษตรกรในประเทศให้มีรายได้ มีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป