เทศบาลตำบลวิชิตเปิดร้าน “Victor Shop” จัดแสดงสินค้าและงานฝีมือ

โพสเมื่อ : Friday, December 22nd, 2017 : 8.48 am

เทศบาลตำบลวิชิตเปิดร้าน “Victor Shop” จัดแสดงสินค้าและงานฝีมือของชุมชน มุ่งสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้ผลิต เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้มากขึ้น

เมื่อวานนี้ นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานเปิดร้านแสดงสินค้าและวานฝีมือของชุมชนตำบลวิชิต ณ ร้าน Vichit Shop บริเวณทางเข้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลวิชิต มีฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลวิชิต ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ และตัวแทนกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลวิชิต เข้าร่วม

นายวิเศษ สบายจิตต์ ปลัดเทศบาลตำบลวิชิต กล่าวว่า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน การจัดตั้งร้านแสดงสินค้าจากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและงานฝีมือของชุมชนตำบลวิชิต ผลิตภัณฑ์ OTOP โดยการส่งเสริมให้ชุมชนกลุ่ม หรือ ชมรมและโรงเรียนในพื้นที่ตำบลวิชิต มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้มากขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมภูมิปัญญาและสร้างรายได้ให้ประชาชนของตำบลวิชิต นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันของประชาชนกลุ่มต่างๆในด้านงานฝีมือ ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้รู้จักกับสินค้าจากภูมิปัญญาของคนตำบลวิชิต

โดยกลุ่มที่เข้าร่วมจัดแสดงสินค้า ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์จากการจัดการขยะ ได้แก่ ถ่านหัวไม้ ถ่านอัดแท่ง น้ำส้มควันไม้ น้ำหมักชีวภาพ น้ำยาเอนกประสงค์และปุ๋ยชีวภาพ ,ผลิตภัณฑ์จากแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ผักปลอดสารพิษและพันธุ์ไม้ต่างๆ,ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกล็ดปลา,ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มบ้านคุณส่วน และผลิตภัณฑ์จากชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น