อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ตจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

โพสเมื่อ : Thursday, December 14th, 2017 : 3.23 pm

 อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ตจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ คัดเลือกเป็นตัวแทนร่วมประกวดระดับภาค และ ระดับชาติประจำปีการศึกษา 2560 

เมื่อเวลา 11.00 น.วันนี้ ( 14 ธ.ค.)  ที่หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายอดิศักดิ์ ชัชเวช ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน คณะครูที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษา เจ้าของผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ แขกผู้มีเกียรติ และ สื่อมวลชน ให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การประกวดสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว นับเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าสูงสุดทางด้านวิชาชีพต่อผู้เรียน ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการเรียน การสอนให้นักเรียน นักศึกษา สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตามแนวทางการบูรณาการ ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง สนองตอบต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมฐานความรู้ด้านการวิจัยและเป็นประเทศเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมผลงานประดิษฐ์คิดค้นของนักเรียน นักศึกษาที่นำมาประกวดในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังของนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็นพลังที่มีคุณค่าต่อบ้านเมืองไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 และสมควรสนับสนุนกิจกรรมนี้ให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดไป

ด้านนายอดิศักดิ์ ชัชเวช ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการจัดให้มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ขึ้นในวันนี้ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา มีนโยบายดำเนินการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 จึงได้มอบหมายให้อาชีวศึกษาจังหวัดทุกแห่ง จัดงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  เพื่อคัดเลือกงานสิ่งประดิษฐ์ที่ชนะการประกวด เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาระดับจังหวัด เข้าร่วมประกวดในระดับภาคและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

การจัดงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดนักประดิษฐ์ นัดคิดค้น และเป็นการสร้างให้ประเทศมีบุคลากรด้านการวิจัยที่มี คุณภาพ เสริมสร้างสมรรถนะ สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อการขับเคลื่อนงานวิจัยให้เยาวชนและบุคลากรในท้องถิ่น

นายอดิศักดิ์  กล่าวต่อไปว่า ในการดำเนินงานครั้งนี้ มีสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดภูเก็ต ทั้งอาชีวศึกษาเอกชน และรัฐบาล เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 5 สถานศึกษา จำแนกเป็นอาชีวศึกษาเอกชน 1 สถานศึกษา อาชีวศึกษารัฐบาล 4 สถานศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีประเภทของการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 11 ประเภทผลงาน และ 1 องค์ความรู้

เช่น ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต , สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ,สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ,สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน , สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และอาชีวอนามัย , สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ,สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ,สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว และสิ่งประดิษฐ์ด้านประเภทกำหนดโจทย์