หลายหน่วยงานในภูเก็ตร่วมกิจกรรมวันระพี เทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งกฎหมายไทย

โพสเมื่อ : Tuesday, August 7th, 2018 : 4.21 pm

ศาลจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดภูเก็ต  จัด “กิจกรรมวันรพี ประจำปี 2561” เพื่อเทิดพระเกียรติ และสดุดีพระราชกรณียกิจ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

วันนี้ (7 ส.ค.) เวลา 08.30 น. ที่บริเวณหน้าลานอาคารศาลแรงงานภาค 8 อ.เมือง จ.ภูเก็ต  นายทวีศักดิ์  ทองภักดี   ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 เป็นประธานในพิธีทางศาสนา และวางพวงมาลาถวายสักการะพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  เนื่องใน วันรพี ประจำปี 2561” โดยมี  นายนรภัทร  ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายปัญญา  ช่อมณี  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 8, หัวหน้าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม, คณะผู้พิพากษา, ผู้พิพากษาสมทบ, สภาทนายความจังหวัดภูเก็ต, หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีพระกรณียกิจ รวมถึงการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันที่ 7 สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่าน ซึ่งนักกฎหมายยกย่องพระองค์เป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” และ เรียกวันนี้ว่า “วันรพี”  ตามพระนามเดิม คือ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์

หน่วยงานกระบวนการยุติธรรม ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ จึงร่วมกันวางพวงมาลาสดุดีเทิดพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณแด่พระองค์ พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 14 ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาตลับ เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม พุทธศักราช 2417

เมื่อทรงพระเยาว์ทรงศึกษาวิชากฎหมาย ณ สำนักไครสต์เชิร์ช มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด ประเทศอังกฤษ จนสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาเกียรตินิยม และเสด็จกลับมารับราชการในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม และดำรงตำแหน่งนายกสภาข้าหลวงพิเศษ

ทำหน้าที่สะสางกฎหมายต่างๆ เนื่องจากกิจการศาลและกระทรวงยุติธรรม ในสมัยนั้น ยังไม่เรียบร้อย เสด็จฯ ในกรม ทรงสนพระทัยและหาหนทางในการปรับปรุงแก้ปัญหาดังกล่าว 2 แนวทาง คือ การทำให้บ้านเมืองมีกฎหมายที่ดี และการทำศาลให้มีผู้พิพากษาที่ดีและมีคุณธรรม พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาคดีความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเสียใหม่ ทำให้กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเจริญ มั่งคง ทัดเทียมนานาอารยประเทศมาจนถึงทุกวันนี้

นอกจากพระองค์จะทรงวางรากฐานกิจการศาล และปฏิรูประบบกฎหมายต่างๆ มากมายแล้ว ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พุทธศักราช 2454 ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จในกรมฯ ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ ยังทรงยกร่างกฎหมายออกโฉนดที่ดิน และร่วมจัดการชลประทานเป็นผลสำเร็จอย่างดียิ่ง ด้วยพระปรีชาสามารถอันเป็นอัจฉริยะ ประกอบด้วย พระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ท่าน ซึ่งทรงบำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ประเทศไทย อันเป็นอเนกประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการกฎหมายไทย จึงเป็นการสมควรแล้วที่นักกฎหมายไทย ต่างพากันถวายพระนามแด่พระองค์ว่า “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”

ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีวางพวงมาลาต่อพระรูป พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ แล้ว เป็นการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ซึ่งเป็นบุตร-ธิดา ของข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงการยุติธรรม จำนวน 39 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 117,000 บาท