สสจ.ภูเก็ต จับมือ มอ. วิทยาเขตภูเก็ต พัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร

โพสเมื่อ : Wednesday, May 23rd, 2018 : 4.11 pm

สสจ.ภูเก็ต จับมือ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต พัฒนาองค์ความรู้ แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร”  ภายใต้โครงการพัฒนาภูเก็ตสู่การเป็นนครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหารเชิงสร้างสรรค์

เมื่อเวลา 9.00 น. วันนี้ ( 23 พ.ค.) นพ.จิรพันธ์ เต้พันธ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด โครงการ กิจกรรม “พัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร”  ภายใต้โครงการพัฒนาภูเก็ตสู่การเป็นนครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหารเชิงสร้างสรรค์ (Phuket City of Gastronomy)   ซึ่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วม กับ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดขึ้น ณโรงแรม ภูเก็ต เมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 23 -24 พ.ค. นี้ โดยมีผู้ประกอบการร้านอาหาร และ ผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 1,200 คน แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น

 รศ.ดร.พันธ์  ทองชุมนุม คณบดี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กล่าวถึงการ “พัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร”  ภายใต้โครงการพัฒนาภูเก็ตสู่การเป็นนครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหารเชิงสร้างสรรค์ (Phuket City of Gastronomy) โครงการนี้จัดขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ และ ผู้สัมผัสอาหาร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการสุขาภิบาลอาหาร สามารถปฏิบัติตนไม่เป็นแหล่งแพร่โรคติดต่อ

รวมทั้งเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้ประกอบการ ในการนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน ผลักดันให้เกิดชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารระดับจังหวัด  และ เพื่อให้มาตรฐานอาหารมีความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดโรคติดต่อแพร่กระจายแก่ผู้บริโภคซึ่ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานสถานประกอบการร้านอาหารในด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอาหารที่มีความปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการอบรมประเมินผลความรู้ความเข้าใจด้านการสุขาภิบาลอาหาร ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร และ ผู้ที่สนใจ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสุขาภิบาลอาหาร และโภชนาการ ทางคณะกรรมการจัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร” ในวันนี้ จะได้รับความรู้ในเนื้อหาการสุขาภิบาลอาหาร  และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อไป

โดยผู้ที่ผ่านการประเมินจะได้รับประกาศนียบัตรใบอนุญาตให้เปิดกิจการด้านร้านอาหารทั่วประเทศมีอายุ 3 ปี จากสำนักงานสาธารณสุขภูเก็ต เพื่อรองรับกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหารฉบับใหม่ ที่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข

ขณะที่ นพ.จิรพันธ์ เต้พันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเมืองท่องเที่ยว แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจำนวนมาก เรื่องมาตรฐานอาหารถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการร้านอาหารเองก็จะต้องคำนึงถึงเรื่องของความสะอาจและความปลอดภัยทางด้านอาหารให้มากที่สุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค แม้ว่าภูเก็ตจะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากแต่ปัจจุบันคู่แข่งก็มีมากตามไปด้วยจึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถแข่งขันกับเพื่อนและยังอยู่แถวหน้าตลอดไป