สมาคมสตรีจับมือเทศบาลนครภูเก็ตรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟม

โพสเมื่อ : Friday, March 23rd, 2018 : 9.48 am

สมาคมสตรีสร้างสรรค์การเมืองและสังคมไทย ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต  จัดการประชุมรณรงค์ไม่ใช้โฟม ตามโครงการ “Phuket say no to foam” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและเครือข่ายองค์กรสตรี

เมื่อวานนี้ ( 22 มี.ค. ) เวลา 10.00 น. ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ลานมังกร เทศบาลนครภูเก็ต สมาคมสตรีสร้างสรรค์การเมืองและสังคมไทย ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต  จัดการประชุมรณรงค์ไม่ใช้โฟม ตามโครงการ “Phuket say no to foam” โดยมี  นางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมสตรีสร้างสรรค์การเมืองและสังคมไทย และประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม

โดยมี นายธวัชชัย  ทองมั่ง  ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต, นางวินา  พิกุลทอง  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครภูเก็ต, นายแพทย์วีรฉัตร  กิตติรัตน์ไพบูลย์  ประธานบริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม, กรรมการและสมาชิกเครือข่ายองค์กรสตรี, และกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

 นางวินา  พิกุลทอง  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครภูเก็ต  กล่าวว่า เทศบาลนครภูเก็ต ได้ให้ความสำคัญของโครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของสังคมไทย โดยเทศบาลนครภูเก็ต ได้นำร่องโดยการรณรงค์ ลด ละ เลิกการใช้โฟม ในส่วนของสำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต เช่น รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานบุคลากรในเทศบาล ใช้ภาชนะที่ไม่ใช้โฟม เช่น ปิ่นโต ภาชนะที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ (ใบตอง ชานอ้อย เยื่อไผ่) และได้รับการประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรปลอดโฟม เมื่อปี พ.ศ. 2556

นอกจากนั้นเทศบาลได้ส่งเสริมและสนับสนุนตลอดจนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการค้าอาหาร (ร้านอาหารแผงลอย ร้านอาหารในโรงเรียน ตลาดสด) ได้ตระหนักและเลิกใช้ภาชนะโฟมในการบรรจุอาหาร และได้ประสบความสำเร็จ

 

ซึ่งได้รับการประกาศยกย่อง ได้แก่  ตลาดปล่อยของ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์, หลาดใหญ่ ถนนถลาง, ผู้ค้าขายบริเวณปลายแหลมสะพานหิน, ร้านจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาล  นอกจากนั้นแล้วในส่วนของพื้นที่ที่เอกชนขอใช้พื้นที่ในการทำกิจกรรมต่างๆ เทศบาลได้กำหนดบันทึกข้อตกลงให้ผู้ใช้พื้นที่งดใช้โฟมบรรจุอาหารโดยเด็ดขาด ซึ่งในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เทศบาลนครภูเก็ต ได้รับการประกาศยกย่อง องค์กรปลอดโฟมบรรจุอาหาร 2 พื้นที่ คือ สวนสาธารณะสะพานหิน และ สวนสาธารณะเขารัง

 นางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมสตรีสร้างสรรค์การเมืองและสังคมไทย กล่าวว่า โครงการ “Phuket say no to foam” เป็นโครงการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ที่จะร่วมมือกันทำให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งโฟมเป็นภาชนะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่ง  ใช้ระยะเวลาเป็นพันปีในการย่อยสลาย 

ดังนั้นการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้า และเครือข่ายองค์กรสตรี ที่เป็นผู้นำชุมชน ได้นำความรู้ที่รับในครั้งนี้ ไปถ่ายทอดต่อให้คนในชุมชน เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในการลด ละ เลิก การใช้โฟม ต่อไป

 

 นายแพทย์วีรฉัตร  กิตติรัตน์ไพบูลย์  ประธานบริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า  จังหวัดภูเก็ตมีปัญหาในเรื่องของขยะ ซึ่ง 70% ของขยะนั้นจะเป็นโฟมและพลาสติก  โดยโฟมจะใช้เวลาถึงพันปีในการย่อยสลาย โดยบรรจุภัณฑ์อาหารเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้อาหารเป็นพิษและก่อให้เกิดเป็นโรคมะเร็ง  ซึ่งเป็นผลมาจากสารพิษที่อยู่ในโฟมและพลาสติก  ดังนั้นนอกจากจะ ลด เลิกการใช้โฟมแล้ว จะต้องลด ละ เลิกการใช้พลาสติกด้วย

สำหรับข้อควรระวังในการใช้โฟมและพลาสติก คือ ไม่ควรใช้โฟมและพลาสติกในเด็กเล็ก เด็ก จนถึงวัยรุ่น, ไม่ควรใช้ในหญิงตั้งครรภ์หรือคิดว่าจะตั้งครรภ์, ห้ามใส่อาหารที่ร้อนหรือมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์,  อาหารจากซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่บรรจุในภาชนะโฟมควรเปลี่ยนภาชนะทันทีเมื่อถึงบ้าน และควรเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทแก้ว เซรามิค หรือบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายทางชีวภาพ แทนการใช้โฟม และพลาสติก