สนช.ลงพื้นที่ภูเก็ตรับฟังปัญหาทุกมิติ ร่วมแก้ไขรับท่องเที่ยวเติบโต

โพสเมื่อ : Saturday, February 3rd, 2018 : 7.06 pm

 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงพื้นที่รับฟังปัญหาในทุกมิติของจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา รองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกของภูเก็ต

วันนี้ (3 ก.พ.) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข โดยแบ่งการลงพื้นที่ออกเป็น 5 ชุด โดยพลเรือเอกชุมนุม อาจวงษ์ หัวหน้าคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มารับฟังปัญหา ด้านการวางผังเมือง การคมนาคม โครงการ Smart City และปัญหาอุทกภัยในจังหวัดภูเก็ต ที่ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายทวี หอมหวล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันรายงานข้อมูลสภาพปัญหาต่างๆของจังหวัดภูเก็ต

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนถือเป็นโครงการที่ดีที่จะได้เป็นการสะท้อนรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ สำหรับจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กในด้านพื้นที่แต่มีขนาดใหญ่ในด้านการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจ โดยสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอันดับสอง และขณะนี้จังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้มปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูล ณ เวลานี้ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ 65,000 คน/วัน มีจำนวนเที่ยวบินเข้ามาในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 350 เที่ยวบิน/วัน

ทั้งนี้ในส่วนของการคมนาคมทางน้ำพบว่า มีนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวทางทะเลและโดยสารทางน้ำไม่ต่ำกว่า 30,000 คน/วัน อย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตมีข้อจำกัดในหลายๆ เรื่อง อาทิ ด้านงบประมาณด้านบุคลากรภาครัฐเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์เพียง 400,000 คน ผลจากการที่มีจำนวนประชากรน้อยทำให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อย มีบุคลากรทางด้านบริหารระบบราชการน้อย ทั้งนี้ปัญหาในจังหวัดภูเก็ตเป็นปัญหาที่มีการสะสมมาอย่างยาวนานและเป็นปัญหาที่ต้องอาศัยข้อกฎหมายในการที่จะดำเนินการแก้ปัญหาดังนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้มีความเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต ดังนั้นจึงอยากให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติช่วยผลักดันการแก้ปัญหาโดยการแก้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหาในจังหวัดภูเก็ตเกิดผลเป็นรูปธรรม

พลเรือเอกชุมนุม อาจวงษ์ หัวหน้าคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า การเดินทางมาในครั้งนี้เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆของพื้นที่เพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดเรื่องใดที่สามารถดำเนินการได้เลยก็จะรีบเร่งดำเนินการแต่หากเรื่องใดมีความซับซ้อนหรือต้องมีขั้นตอนการดำเนินการก็จะรีบมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาบริหารจัดการแก้ไขอย่างเป็นระบบต่อไป ทั้งนี้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะรวบรวมสรุปข้อมูลต่างๆส่งให้นายกรัฐมนตรีรับทราบต่อไป

โดยผู้แทนภาครัฐและเอกชนจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกันนำเสนอโครงการต่าง ๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลางด้านนโยบายและการบริหารจัดการสนับสนุนจังหวัดให้เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ดังนี้ เรื่องการแก้ปัญหาและวางแผนผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต ภาคเอกชนอยากให้รัฐบาลผลักดันปรับปรุงกฎหมายผังเมือง ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่, ด้านคมนาคมโครงการปรับปรุงทล. 4027 สายท่าเรือ-เมืองใหม่จังหวัดภูเก็ต 320 ล้านบาท ในส่วนของเทศบาลนครภูเก็ตได้ขอให้สมาชิกสภานิติบัญญัติช่วยผลักดันการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเกาะภูเก็ตเพื่อแก้ปัญหาการจราจรในพื้นที่และอยากให้มีการเพิ่มกฎหมายภาษีสิ่งแวดล้อมเพื่อนำรายได้มาสู่การพัฒนาพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน ,โครงการการพัฒนาการเข้าถึงบริการรถโดยสารประจำทางผ่าน Application Smart Bus Smart Passengers Application Bus Beam โครงการ Phuket Smart City ความคืบหน้าวางแผนการติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่เพื่อใช้ในการเพิ่มมาตรการระบบรักษาความปลอดภัยของจังหวัด เน้นการเชื่อมโยงภาพทั่วเกาะภูเก็ตเข้าสู่ศูนย์ Command Center และแผนการจัดเก็บข้อมูลผู้โดยสารเรือโดยสารสาธารณะเพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารทางน้ำและมีแผนพัฒนาจัดทำริสแบรนด์เพื่อให้นักท่องเที่ยวสวมใส่ติดตัวในการระบุตัวตนและพิกัดหากเกิดอุบัติเหตุหรือนักท่องเที่ยวสูญหาย โดยอยากให้รัฐบาลผลักดัน สนับสนุนงบประมาณ โครงการ Phuket Smart City ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

โครงการแก้ปัญหาอุทกภัย ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีปัญหาใน 3 พื้นที่หลักประกอบด้วยในพื้นที่ชุมชนเมือง เทศบาลเมืองป่าตองและเทศบาลนครภูเก็ต ได้รับงบประมาณมาปรับปรุง 420 ล้านบาทซึ่งปัญหามีความล่าช้าในการก่อสร้าง จึงอยากจะให้สมาชิกสภานิติบัญญัติได้เร่งรัดงบประมาณและเร่งรัดการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ,ชุมชนที่ 2 คือน้ำท่วมขังในพื้นที่ชนบทได้แก่ในเขตพื้นที่อำเภอถลาง,และชุมชนส่วนที่ 3 คือพื้นที่น้ำท่วมขังในแนวถนนสายหลักถนนสาย 402 ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้สัญจรเข้าเมืองและเดินทางไปสู่สนามบินภูเก็ต โดยจังหวัดมีแผนที่จะจัดสร้างโครงการแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำ ในอ่าวภูเก็ต ทั้งนี้หากแก้ไขปัญหาได้ทั้งระบบจะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้อย่างยั่งยืน

พร้อมกันนี้ คณะ สนช.อีก 4 คณะได้ลงพื้นที่ต่างๆของจังหวัดภูเก็ตประกอบด้วย คณะที่ 1 รับฟังสภาพปัญหาด้านที่ดินทำกินเทศบาลตำบลป่าคลอก คณะที่ 2 รับฟังสภาพปัญหาด้านการจัดระเบียบการจัดการพื้นที่ชายหาดในจังหวัดภูเก็ต ณ เทศบาลตำบลกะรน คณะที่ 4 รับฟังสภาพปัญหาด้านการบูรณาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนในจังหวัดภูเก็ต ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง และคณะที่ 5 รับฟังสภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการสาธารณสุขในจังหวัดภูเก็ต ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต