ศาลเยาวชนฯ สานนโยบายสำนักงานศาลยุติธรรม ตั้ง “ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาฯ”

โพสเมื่อ : Monday, November 6th, 2017 : 2.41 pm

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต สานนโยบายสำนักงานศาลยุติธรรม ตั้ง “ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาฯ” เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ ผู้ต้องหา จำเลย ผู้เสียหาย ฯเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต นายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิด”ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา” โดยมีนายวงศ์นัน วิวัฒน์วานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน มีนายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต นายชลสิทธิ์ แก้วยะรัตน์ ประธานสภาทนายความจังหวัดภูเก็ต-ผู้พิพากษาสมทบ-ผู้ประนีประนอม-เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมจำนวนมาก

นายสุประวัติ ฤทธิ์ชู กล่าวว่า จากคำกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง “ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต” รู้สึกชื่นชมคณะทำงานที่ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิและเสรีภาพของประชาชนผู้มีอรรถคดีกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพของศาล เป็นการดำเนินการเพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินคดีแก่จำเลย ผู้ต้องหาผู้เสียหาย พยานตลอดจนผู้มาติดต่อราชการศาล ให้มีความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินคดีอาญา รวมถึงสิทธิหน้าที่ของตน  เป็นการอำนวยความสะดวกแก่คู่ความทุกฝ่ายให้เข้าถึงความเป็นธรรมอย่างแท้จริง อันเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับการอำนวยความยุติธรรมภายใต้หลักนิติธรรม การจัดตั้ง “ศูนย์คุ้มครองสิทธิเสรีภาพในคดีอาญาของศาลอาญา” ของศาลชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จึงนับเป็นการเสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น หวังว่าการนำเดินการนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้มีอรรถคดีและความสามารถดำเนินกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้ตรงกับวัตถุประสงค์อันแท้จริงสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนต่อไปด้านนายวงศ์นัน วิวัฒน์วานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานคณะทำงานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในคดีอาญากล่าวว่า เนื่องด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้กำหนดนโยบายให้ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ อำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างมีมาตรฐาน พิจารณาและพิพากษาคดี ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม มุ่งเน้นให้มีความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างเสมอภาค ดังนั้นเพื่อดำเนินการตามนโยบายสำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จึงจัดตั้ง”ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพในคดีอาญาประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนผู้มีอรรถคดีผู้ต้องหา จำเลย ผู้เสียหาย พยานตลอดจนผู้มาติดต่อราชการศาล ตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดโดยมีการกำหนดการดังต่อไปนี้ 1 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ความรู้แก่ประชาชนผู้มีอรรถคดีและผู้มาติดต่อราชการศาลเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดีสิทธิของผู้ต้องหาจำเลยผู้เสียหายและพยาน 2 ดำเนินการให้ผู้เสียหายทราบถึงสิทธิเสรีภาพตามหน้าที่กฎหมายขั้นตอนดำเนินคดีสิทธิในการรับเยียวยาในส่วนแพ่ง 3 ดำเนินการให้ความรู้แก่ผู้ต้องหาในชั้นผัดฟ้อง-ฝากขัง เพื่อทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย 4 ให้ผู้พิพากษาอ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลยฟังโดยละเอียดให้ความรู้แก่จำเลยเพื่อทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฏหมาย 5 ในกรณีที่ผู้เสียหายประสงค์จะได้รับการบรรเทาความเสียหาย ทั้งจำเลย สำนึกในการกระทำความผิดและต้องการบรรเทาผลร้าย จัดให้มีการดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ย นายวงศนันท์ กล่าว