ศาลเยาวชนฯ จับมือสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต และ เขตพื้นที่ประถมศึกษาภูเก็ต จัดแข่งฟุตบอล HERO CUP

โพสเมื่อ : Wednesday, November 7th, 2018 : 3.56 pm

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จับมือ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต และ เขตพื้นที่ประถมศึกษาภูเก็ต จัดแข่งฟุตบอลเยาวชน 11 คน อายุไม่เกิน 12 ปี (HERO CUP) ครั้งที่ 1

เมื่อเวลา 13.15 น. วันนี้ (7 พ.ย.) ที่ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต ในฐานะคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) และ นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 11 คน อายุไม่เกิน 12 ปี (HERO CUP) ระหว่างวันที่ 18 ธ.ค.2561 – 19 ม.ค.2562 ณ สนามกีฬาสุระกุล จ.ภูเก็ต โดยมี คณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการและตัวแทนโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสื่อมวลชนภูเก็ต เข้าร่วม

นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต มีหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จึงมุ่งสร้างให้ประชาชน เด็ก เยาวชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินตามกฎหมายของศาลยุติธรรม นอกจากหน้าที่หลักในการพิจารณาพิพากษาคดีตามบทบาท หน้าที่ และภารกิจของศาลแล้ว ยังมีภารกิจที่จะต้องเสริมสร้างให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ทุกระดับชั้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายประเภทต่างๆ ตลอดจนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิด ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก เยาวชน และชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สังคม

การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะสามารถช่วยพัฒนาเด็ก เยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะช่วยพัฒนาให้มีร่างกายแข็งแรง พลานามัยสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพจิตที่ดี มีอารมณ์ที่มั่นคง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ชุมชนมีความอบอุ่น มั่นคงเข้มแข็ง รวมทั้งเกิดความสุขในครอบครัว สามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีคุณค่าและมีความสงบสุข สร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลจากยาเสพติดหรือกระทำผิดกฎหมาย รวมทั้งเป็นกำลังที่สำคัญของชาติในอนาคตต่อไป

ดังนั้น เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนหันมาสนใจด้านกีฬา และเป็นการเชื่อมความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 11 คน อายุไม่เกิน 12 ปี (HERO CUP) ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในชุมชนมีความรัก สามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพเด็ก เยาวชนให้มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดหรือกระทำผิดกฎหมาย และเพื่อให้เด็ก เยาวชนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับทีมที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันทั้ง 10 ทีม ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท รองชนะเลิศอัน 1 ได้เงิน 10,000 บาท ส่วนรองชนะเลิศอัน 2 และ 3 ได้เงินรางวัล 5,000 บาท รวมทั้งมีรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย