รายงานพิเศษ ข้าราชการดีเด่น ป ระจำปี 2560 นายสมบัติ สิงฆาฬะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว

โพสเมื่อ : Friday, March 30th, 2018 : 11.23 am

ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน มีจิตบริการ ยึดมั่นการทำงานเป็นทีม ถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน โดยเป็นหลักคิดที่ นายสมบัติ  สิงฆาฬะ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว ยึดถือ ในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด

การทำงานเพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขเป็นงานที่ผู้ทำต้องมีใจรัก มีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ในการให้บริการและสิ่งสำคัญที่ผู้ทำงานด้านนี้จะขาดไม่ได้เลยคือต้องมีจิตสาธารณะพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือแบ่งปันความทุกข์ความสุขกับประชาชนที่มารับบริการด้านสาธารณสุข สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นหลักคิดที่ นายสมบัติ  สิงฆาฬะ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว  หนึ่งในข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2560 ประพฤติปฏิบัติมาโดยตลอด

จนส่งผลให้ นายสมบัติ  สิงฆาฬะ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน เป็นที่ยอมรับของ ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน  ผู้ใต้บังคับบัญชา และเป็นที่รักของประชาชนที่มารับบริการที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเกาะแก้ว

 

นายสมบัติ สิงฆาฬะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว …. เป็นหนึ่งในข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่ได้รับรางวัลในปีนี้ โดยเข้ารับราชการมาตั้งแต่ปี 2530 หรือกว่า  26 ปีแล้ว โดยมีหน้าที่ในการดูแลให้บริการประชาชนด้านสาธารณะสุข

โดยนายสมบัติ  สิงฆาฬะ  เล่าถึงหลักการที่ยึดถือและนำมาใช้ปฏิบัติงานว่า การทำงานด้าน การบริการสาธารณสุข ซึ่งต้องทำงานเพื่อให้บริการประชาชน ที่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นงานที่ต้องอาศัยใจรัก ความอดทนและจิตบริการที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้หายจาก จากโรคภัยไข้เจ็บ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สำหรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่ได้รับนี้ ถือไปเป็นแรงผลักและกำลังใจที่ดีเพื่อที่จะพัฒนาการทำงานของตนเองให้ดียิ่งๆ ขึ้น ในการที่จะให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการในฐานะข้าราชการของแผ่นดินไทย