ราชภัฎภูเก็ตจัดโครงการ “Phuket Gastronomy Training Project” สืบสานอาหารพื้นเมือง

โพสเมื่อ : Monday, February 5th, 2018 : 12.27 pm

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการสร้างสรรค์อาหารเชิงปฏิบัติ นำร่อง Phuket Gastronomy Training Project นำปราชญ์ท้องถิ่นที่มีสูตรเด็ดเคล็ดลับอาหารพื้นเมืองมาถ่ายทอดการปรุงเมนูอาหารพื้นเมืองภูเก็ตรสชาติดั้งเดิมสู่เยาวชนและผู้สนใจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ Blue Elephant Restaurant Phuket จัดแถลงข่าวกิจกรรม Phuket Gastronomy Training Project และ Workshop การทำขนมและอาหารพื้นเมืองภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธาน ร่วมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมด้วย ปราชญผู้เชี่ยวชาญด้านการทำอาหารพื้นเมืองภูเก็ต ตลอดจน สื่อมวลชน เข้าร่วม ณ Blue Elephant Restaurant อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง กล่าวว่า “สืบเนื่องจากการที่จังหวัดภูเก็ต ได้รับการประกาศจาก UNESCO ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร หรือ Phuket City of Gastronomy ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาภูเก็ตสู่การเป็นนครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหารเชิงสร้างสรรค์ในหลากหลายมิติ เนื่องจากมีบุคลากรในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ที่มีทักษะและองค์ความรู้อย่างรอบด้าน และได้จัดกิจกรรม Phuket Gastronomy Training Project ซึ่งเป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการที่ส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ความรู้ด้านอาหารพื้นเมืองจากปราชญ์ท้องถิ่นที่มีสูตรเด็ดเคล็ดลับ และประสบการณ์อย่างเชี่ยวชาญ

เพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์และรสชาติดั้งเดิมของอาหารพื้นเมืองภูเก็ต ได้แก่ หมี่ผัดฮกเกี้ยน ขนมอังกู้ จูจีเป้า ขนมเซียหลิ่วจี้ กุ้งส้มบายออเร้ง เกี้ยนทอด และลูกชิ้นภูเก็ต ไปสู่นักเรียนและประชาชนผู้ที่สนใจอาหารพื้นเมืองภูเก็ต โดยมีกำหนดกิจกรรมทั้งหมด 10 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2561 มุ่งหวังว่าผู้ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจะสามารถนำรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของอาหารท้องถิ่นภูเก็ตต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมของคนรุ่นใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยเชื่อมั่นว่าจะเป็นแนวทางที่ยั่งยืนของการเป็นนครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหารเชิงสร้างสรรค์