มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยนำความรู้สู่ห้องเรียนหวังถ่ายทอดต่อชุมชน

โพสเมื่อ : Tuesday, November 14th, 2017 : 2.49 pm

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ประเทศไทย (Soi Dog Foundation) นำความรู้เข้าสู้ห้องเรียนจัดเสวนา “คนรักษ์สัตว์ สัตว์รักษ์สิ่งแวดล้อม” หวังถ่ายทอดต่อชุมชนรู้จักวิธีการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกกต้อง

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ประเทศไทย (Soi Dog Foundation) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “คนรักษ์สัตว์ สัตว์รักษ์สิ่งแวดล้อม”ในวันที่ 10 -11 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว โดยมีนางสาว สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์ในการปลูกฝังและแลกเปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ โดยมีผู้บริหารและตัวแทนคณะครูจากโรงเรียนนำร่องในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ และ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี เพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำด้านการจัดสวัสดิภาพสัตว์อย่างถูกต้อง โดยเริ่มจากสถานศึกษาแล้วเผยแพร่สู่ชุมชน ภายใต้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกและมีเป้าหมายที่จะจัดในครั้งต่อไปในสถานศึกษาภายในเครือข่ายโดยมีนักเรียนเข้าร่วมทำกิจกรรมด้วย ซึ่งทางคณะครูได้ร่วมกำหนดกิจกรรมและช่วงเวลาไว้เป็นเดือนมกราคม 2561 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา เพื่อให้มีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อสิ่งมีชีวิตร่วมโลกและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสัตว์เลี้ยงใกล้ตัวเช่น สุนัขและแมวเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง และสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปสร้างสรรค์กิจกรรมและกระบวนการการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม” นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าว

นอกจากนี้ นายนัฐวุฒิ คำเงิน ผู้ประสานงานฝ่ายการศึกษา มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ได้กล่าวถึงความร่วมมือของทางมูลนิธิฯ และเทศบาลนครภูเก็ต ว่า จากปัญหาเรื่องการทารุณกรรมและปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับสัตว์จรจัดทั้งในไทยและภูมิภาคเอเชีย ทางมูลนิธิฯ และเทศบาลนครภูเก็ต เล็งเห็นว่าการดำเนินการเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนคือการให้ความรู้และการปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับสัตว์และสิ่งแวดล้อม และบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนเรื่องนี้คือคณะครูและผู้บริหารโรงเรียน ผู้ซึ่งสามารถช่วยปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจต่อสิ่งมีชีวิตร่วมโลก โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขและแมวได้