มอบต่อเนื่อง โครงการ“สร้างครู สร้างเยาวชน สร้างสังคมภูเก็ต”

โพสเมื่อ : Thursday, July 26th, 2018 : 9.40 pm

มูลนิธิเพื่อการศึกษาของศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย และโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มอบทุนการศึกษา และ ส่งตัวครูรุ่นที่ 4 โครงการ“สร้างครู สร้างเยาวชน สร้างสังคมภูเก็ต”

เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ (26 ก.ค. 61) ที่ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อ.เมือง ภูเก็ต นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา และ ส่งตัวครู รุ่นที่ 4โครงการ “สร้างครู สร้างเยาวชน สร้างสังคมภูเก็ต” โดยมูลนิธิเพื่อการศึกษาของศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย และโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

โดยมี นายโกศล ใสขาว ผู้อำนวยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นายนิกร ธีระจามร ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาของศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย ผู้สนับสนุนทุนการศึกษา ประกอบด้วย นายประวัติ สุวรรณดิษฐกุล ตัวแทน นายมีชัย สุวรรณดิษฐกุล นายสมชาย ศิลปานนท์ นางวิรัตน์ รวยริน คณะศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย รุ่น 2509 นายทศพร เทพบุตร นายสุวิทย์ เสงี่ยมกุล นายกฤตภาส ศิลปานนท์ นางรจนา รักแต่งาม นางอุราพร เดชเกิด  ตลอดจน คณะผู้บริหารมูลนิธิเพื่อการศึกษาของศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย และโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนผู้เข้ารับทุนเข้าร่วม ในโอกาสนี้ได้ส่งมอบนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และรับทุนการศึกษารุ่นที่ 4 เพื่อเข้าเป็นครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จำนวน 1 คน

นายนิกร ธีระจามร ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาของศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย กล่าวว่า มูลนิธิเพื่อการศึกษาของศิษย์เก่าของภูเก็ตวิทยาลัย ได้ก่อตั้งมาเมื่อ 29 ปีที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาของโรงเรียน ช่วงเวลา 10 ที่ผ่านมา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้เกิดวิกฤตบุคลากรครู ซึ่งเป็นหัวใจหลักของคุณภาพการศึกษา เป็นช่วงที่บุคลากรของโรงเรียนได้เกษียณอายุราชการ และเกษียณก่อนกำหนดจำนวนมากปีละ 10-20 คน ทำให้กระทบต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง

ถึงแม้ต้นสังกัดจะให้ความช่วยเหลือก็ไม่ทันต่อความเดือดร้อนของโรงเรียน และโรงเรียนต้องช่วยตัวเองโดยการจ้างครูจำนวนมากมาช่วยสอน ซึ่งครูช่วยจ้างดังกล่าวเป็นครูที่จบใหม่ ยังไม่ประสบการณ์ในการสอน เมื่อสอนได้ระยะหนึ่งหากสอบบรรจุได้ก็ต้องย้ายออก ทำให้โรงเรียนต้องมีครูใหม่อยู่เรื่อยๆ ซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพของนักเรียน

“สำหรับปัญหาขาดแคลนครูนั้นเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนครูจากการเกษียณอายุราชการ และครูที่เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด แม้กระทั่งนโยบายครูคืนถิ่นของภาครัฐ ซึ่งนโยบายดังกล่าวเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ และกลับมาสร้างปัญหาใหม่ คือ เกิดเป็นวงจรการเคลื่อนย้ายครูอย่างไม่มีวันจบสิ้น

นโยบายครูคืนถิ่นดูเหมือนว่าจะเป็นนโยบายที่ดี คือ ไม่ตอบสนองความต้องการของโรงเรียนที่ต้องการครูตรงตามสาขาที่ขาดแคลน หากมีการแก้ปัญหานี้จากต้นเหตุ โดยแนวคิดการส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นมาเป็นครู เพราะคนในท้องถิ่นย่อมเข้าใจในบริบทของสังคม วัฒนธรรม และประเพณีในท้องถิ่นนั้นๆ แนวทางที่เป็นไปได้ก็คือ ต้องให้โรงเรียนที่มีศักยภาพ และความพร้อมเริ่มต้นสร้างครูของตนเอง เพื่อจะได้ครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง เป็นครูดี มีคุณภาพ มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น โดยที่ภาครัฐไม่ต้องลงทุน

และประเด็นที่สำคัญที่สุดจะทำให้การสร้างครูที่มีคุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย กำลังทำอยู่ แต่ทั้งนี้ภาครัฐจะต้องปรับเปลี่ยนนโยบายให้ครูที่เป็นผลผลิตจากการลงทุนสร้างของโรงเรียน ให้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูในโรงเรียนนั้นๆ ทันทีที่จบการศึกษา

นายนิกร กล่าวต่ออีกว่า จากแนวคิดดังกล่าว มูลนิธิเพื่อการศึกษาของศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย จึงได้ร่วมมือกับโรงเรียนภูเก็ตวิทยา ริเริ่มโครงการ “สร้างครู สร้างเยาวชน สร้างสังคมภูเก็ต” โดยการคัดเลือกเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดภูเก็ต จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไปศึกษาต่อปริญญาตรีในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

โดยนักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาปีละ 120,000 บาท 5 ปีต่อเนื่อง รวม 600,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนตลอด 5 ปีตามหลักสูตร เงินทุนการศึกษานี้ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลที่มองเห็นความสำคัญในการสร้างครูที่ดี มีคุณภาพ พร้อมที่จะอบรมสั่งสอนเยาวชนให้เป็นคนดีของท้องถิ่นภูเก็ต

สำหรับโครงการดังกล่าวได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน รวม 7 รุ่น มีนักเรียนทุนในโครงการ จำนวน 13 คน สำเร็จการศึกษาแล้ว 4 รุ่น จำนวน 6 คน กำลังศึกษาอยู่ 7 คน และ ในวันนี้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาที่จะส่งมอบให้กับโรงเรียน จำนวน 1 คน และ รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง 7 คน จากผู้สนับสนุนทุนการศึกษาปีละ 120,000 บาท 5 ปีต่อเนื่องครบ จำนวน 1 ท่าน สมควรที่จะได้รับการยกย่อง โดยการรับเกียรติคุณจากมูลนิธิเพื่อการศึกษาของศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย