ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครู “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น

โพสเมื่อ : Wednesday, June 27th, 2018 : 1.09 pm

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดภูเก็ต เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น และสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษา

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2561 โดยมีคณะกรรมการจากส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และองค์กรต่างๆ เข้าร่วม เพื่อเป็นการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการและเพื่อเป็นการทำความเข้าใจแก่คณะกรรมการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดภูเก็ตต่อไป พร้อมทั้งมีการเลือกให้ ว่าที่ร้อยตรี ประสงค์ สังขะไชย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการฯ ณ.ห้องประชุมป่าตอง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.ที่ผ่านมา

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงความเป็นมาของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ว่า ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษาในปี 2558 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดตั้งรางวัลระดับนานาชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาสามารถด้านการศึกษาที่ทรงอุทิศพระองค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน ในระดับต่าง ๆ มาโดยตลอด โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศ

พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยคุณลักษณะสำคัญของความเป็นครู 4 ประการ ได้แก่ ความรอบรู้ การสอนดี คุณธรรมจรรยาบรรณและมุ่งมั่นพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตตั้งนามรางวัลว่า “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เพื่อเป็นองค์กรหลักในการวางแผนการดำเนินงานและพิจารณารางวัล โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานกิตติมศักดิ์

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่นและสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม 11 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาราม อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลลิปปินส์ สิงคโปร์ ติมอร์-เลสเต เวียดนาม และไทย ประเทศละ 1 คน รวม 11 รางวัล ซึ่งจะดำเนินการคัดเลือกครูในทุก 2 ปี

สำหรับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี มี 4 รางวัล ประกอบด้วย 1.ครูผู้มีคะแนนสูงสุดจากการตัดสินของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะได้รับ “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” (1 คน) 2.ครูผู้มีคะแนนลำดับที่ 2 และลำดับที่ 3 จะได้รับ “รางวัลคุณากร” (ไม่เกิน 2 คน ) 3.ครูผู้มีคะแนนลำดับที่ 4 ถึงลำดับที่ 20 จะได้รับ “รางวัลครูยิ่งใหญ่” (ไม่เกิน 17 คน ) และ 4.ครูผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง จะได้รับรางวัล “ครูขวัญศิษย์” (ไม่เกิน 145 คน )