ภูเก็ต”คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” หวังเพิ่มความสมบูรณ์

โพสเมื่อ : Sunday, March 18th, 2018 : 8.57 pm

จังหวัดภูเก็ตร่วมกับเครือข่ายกลุ่มประมงพื้นบ้าน จัดกิจกรรม”คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” หวังเพิ่มปริมาณปูม้า และ ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลอันดามัน เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้ ( 18 มี.ค.) จังหวัดภูเก็ต สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มประมงพื้นบ้าน จัดกิจกรรม “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” ขึ้น ที่ธนาคารปูม้า บ้านม่าฉัตรไชย หมู่ที่ 5 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต และบริเวณ ที่ป่าชายเลน บ้านท่าฉัตรไชย อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วย นายกองโท อดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง, นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน  ประมงจังหวัดภูเก็ต , นายเก้า แซ่ลิ้ม ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านท่าฉัตรไชย หัวหน้าส่วนราชการ และ ประชาชน ,เครือข่ายประมงพื้นบ้าน

สำหรับกิจกรรม “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” เพื่อเพิ่มปริมาณปูม้าและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลอันดามัน มีสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ กลุ่มประมงพื้นบ้านและแปรรูปสัตว์น้ำบ้านท่าฉัตรไชย และ กลุ่มประมงพื้นบ้านแหลมทรายซึ่งเป็นกลุ่มที่จัดทำธนาคารปูม้าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ร่วมกันจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์พันธ์ปูม้าให้คงอยู่คู่กับทะเลอันดามัน

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 6 มีนาคม 2561 เห็นชอบการขยายผลธนาคารปูม้า เพื่อ”คืนปูม้าสู่ทะเลไทย”  ไปสู่ชุมชนอื่นๆอย่างรวดเร็วในชุมชนชายฝั่งทะเลจำนวน 500 ชุมชนในระยะเวลา 2 ปี ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการอยู่กับธรรมชาติอย่างเท่าเทียม สำหรับ กิจกรรมคืนปูม้าสู่ทะเลไทยในครั้งนี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะช่วยเพิ่มปริมาณปูม้าซึ่งเป็นทรัพยากรสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเป็นที่นิยมในการบริโภคและเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศ

สำหรับการทำธนาคารปูม้าของจังหวัดภูเก็ต เกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านท่าฉัตรไชย และ บ้านแหลมทราย เพื่อแก้ปัญหาปริมาณปูม้าในทะเลที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยให้ชุมชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามกลไกประชารัฐเพื่อให้อาชีพประมงเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงมีรายได้ และ ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน จำนวนพันธุ์ปูม้าที่ปล่อยคืนสู่ทะเลอันดามันในครั้งนี้มีจำนวน 6,010,000 ตัว จากแม่ปูม้าจำนวน 12 แม่ คิดเป็นมูลค่ารายได้ที่จะเกิดขึ้นแก่ชาวประมงพื้นบ้านในอนาคตกว่า 7.21 ล้านบาท

ซึ่งธนาคารปูม้าเป็นกิจกรรมที่อนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของกลุ่มชาวประมงที่นำแม่ปูที่มีไข่นอกกระดองมาขังไว้ในถังที่มีออกซิเจนหรือปล่อยไว้ในคอกเพื่อให้แม่ปูม้ามีโอกาสปล่อยไข่กลับคืนสู่ธรรมชาติก่อนจะนำแม่ปูม้าไปจำหน่าย หรือใช้ประโยชน์และนำลูกปูม้าวัยอ่อนคืนสู่ทะเลเติบโตเป็นปูม้าขนาดใหญ่ต่อไป ซึ่งเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศมีความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน

ขณะที่นายเก้า แซ่ลิ้ม ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านท่าฉัตรไชยตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ปัจจุบันธนาคารปูม้าจังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มประมงพื้นบ้านและแปรรูปสัตว์น้ำบ้านท่าฉัตรไชยได้ดำเนินการโดยมีสมาชิกในกลุ่มประมาณ 15 ราย และได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนธนาคารปูม้าจนเกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้อยากจะขอความร่วมมือชาวประมงพื้นบ้านที่อยู่ในพื้นที่ทุกคนหาก จับปูม้าที่มีไข่อยู่นอกกระดอง ขอให้นำมาฝากได้ที่ธนาคารปูม้าเพื่อให้แม่ปูได้สลัดไข่ตัวอ่อนออก และนำลูกปูม้าตัวอ่อนขยายพันธุ์คืนสู่ธรรมชาติ คืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติของทะเลฝั่งอันดามันต่อไป