พ่อเมืองพร้อมผลักดันให้เป็นภูเก็ตนำร่องใช้รถยนต์ไฟฟ้า สนองความเป็นเมือง Smart City

โพสเมื่อ : Tuesday, May 8th, 2018 : 11.38 am

จังหวัดภูเก็ตพร้อมผลักดัน ให้ภูเก็ตเป็นเมืองนำร่อง การใช้รถยนต์ไฟฟ้า Electrical Vehicle หรือ EV ตอบสนองความเป็นเมือง Smart City อาจจะเริ่มต้นที่รถบริการสาธารณะ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ได้ส่งเสริมให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดมลภาวะและตอบรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต

 

นายนรภัทร  ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมการศึกษาความเป็นไปได้ในการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานและกำหนดนโยบาย เพื่อผลักดันการใช้รถยนต์ไฟฟ้า Electric vehicle ในจังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นรูปธรรมโดยมี นายประสิทธิพร  เวทย์ประสิทธิ์  เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์   นายถาวรวัฒน์  คงแก้ว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย Mr.Sture  Portuik  ตัวแทนจากเทศบาลกรุงออสโล Mr.Snorre  Sletvold ตัวแทนภาคเอกชน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทน หอการค้าจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 7 ที่ผ่านมา

เพื่อหารือความร่วมมือในการศึกษาความเป็นไปได้ ในการวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน และ กำหนดนโยบายเพื่อผลักดันการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ในจังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นรูปธรรม โดยนายประสิทธิพร  เวทย์ประสิทธิ์  เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงออสโล กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดมลภาวะ ลดปัญหาโลกร้อนที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญในหลายประเทศทั่วโลก

สำหรับปัจจัยสำคัญมาจากการใช้น้ำมัน สำหรับรถยนต์ ทางออกแห่งอนาคตในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ซึ่งขณะนี้ในหลายประเทศเริ่มผลักดันส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้น โดยที่กรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ เป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากที่สุดในกลุ่มยุโรป การเดินทางมาร่วมประชุมครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการขอความร่วมมือในระยะยาวต่อไปที่จะผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ด้านนายนรภัทร  ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมที่จะผลักดันให้โครงการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และ จังหวัดภูเก็ตจะนำร่องให้สอดคล้องกับความเป็นเมือง Smart City ที่มีความทันสมัยโดยเฉพาะการเป็น Smart Environment และ เป็น Green City จะได้กำหนดในแผนพัฒนาจังหวัดส่งเสริมให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV อาจจะเริ่มต้นที่รถบริการสาธารณะสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ได้ส่งเสริมให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดมลภาวะและตอบรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต