ผู้ว่าภูเก็ตคนใหม่ยันพร้อมทำงานเพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

โพสเมื่อ : Monday, October 1st, 2018 : 2.54 pm

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต คนใหม่ ยันพร้อมทำงานเพื่อคนภูเก็ต เต็มกำลังความสามารถ ยินดีรับฟังทุกปัญหา ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ เพื่อช่วยกันนำพาจังหวัดภูเก็ตไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

เมื่อเวลา 11.30 น. วันนี้ (1ต.ค.) ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์  นายกเหล่ากาชาด เพื่อรับตำแหน่งใหม่ หลังจากเดินทางสักการะและไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดภูเก็ต

โดยมี นายสนิท ศรีวิหค นายถาวรวัฒน์  คงแก้ว นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช  ปลัดจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมให้การต้อนรับ หลังจากนั้นตัวแทนองค์กรภาครัฐ – เอกชน กว่า 50 หน่วยงาน ร่วมมอบดอกไม้ ต้อนรับและแสดงความยินดี ต่อ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์  นายกเหล่ากาชาด จังหวัดภูเก็ต

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ตนมีความพร้อมที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต เต็มกำลังความสามารถ หากพี่น้องประชาชนมีปัญหาข้อเสนอแนะใดๆ ที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ ขอให้นำเสนอต่อจังหวัดภูเก็ต ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตและส่วนราชการพร้อมที่จะก้าวเดินไปกับพี่น้องประชาชน เราจะนำพาจังหวัดภูเก็ตไปสู่ความมั่นคงมั่นคั่งอย่างยั่งยืน

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่รับนโยบายจากรัฐบาล นโยบายคสช. และจากทุกกระทรวงทบวงกรมมาสู่การพัฒนาในพื้นที่และขอปวารณาตนที่จะมารับใช้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต โดยจะใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดอายุราชการที่ผ่านมา เพื่อพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตทุกท่าน

ในส่วนของตนเองนั้นไม่มีนโยบายส่วนตัว แต่จะเน้นนำนโยบายจากรัฐบาล นโยบาย ค.ส.ช. ยุทธศาสตร์ชาติ และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12 มาดำเนินการในพื้นที่ ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่มีปัญหาสลับซับซ้อนโดยถือเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญอันดับ 1 ของประเทศสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศปีละกว่า 4 แสนล้านบาท มีจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวดังนั้นการทำงานจึงพร้อมที่จะรับฟังทุกฝ่ายทั้งในส่วนของผู้ประกอบการโรงแรมที่พักเพื่อมาร่วมกันแก้ไขปัญหาจังหวัดภูเก็ตเพื่อพัฒนาจังหวัดภูเก็ตสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

นอกจากนี้ในส่วนของผลกระทบจากเหตุการณ์เรือล่ม ก็จะเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว โดยเร็วที่สุด โดยจะลงไปดูในเรื่องของการจัดระเบียบท่าเทียบเรือ การดำเนินการของผู้ประกอบการต่างๆที่จะต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัย อย่างสูงสุด และ จะผลักดันนโยบายการแก้ปัญหาด้านการจราจรและวางโครงสร้างพื้นฐานทั้งเรื่องของการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด, การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ารางเบาซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในส่วนของโครงการ Smart City ถือเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้เกิดความต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่พี่น้องประชาชน

นายภัคพงศ์ กล่าวอีกว่า สำหรับการเดินทางมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตตั้งเป้าหมายที่จะมาทำงานเพื่อจังหวัดภูเก็ต โดย มีคติพจน์ในการทำงานตั้งแต่เริ่มรับราชการคือ ” ถ้าทำงานมุ่งเพื่อตัวจะหมองมัวชั่วชีวิต  ถ้าทำงานเพื่ออุทิศ สิ้นชีวิตชื่อยังอยู่ ”

สำหรับประวัตินายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  เกิดเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2504 สมรสกับ นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ ที่ผ่านมาดำรงตำแหน่งสำคัญๆ หลายตำแหน่ง  อาทิ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ในส่วนประวัติการศึกษา  เรียนระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทMaster of Public Administration (M.P.A.) American International College, Springfield Massachusetts, U.S.A.ด้านการฝึกอบรม ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง (บนส.) ของกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2551 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ของกระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 55 พ.ศ. 2553 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56

เริ่มรับราชการ 18 มกราคม 2531 ดำรงตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง 3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี กระทรวงคมนาคม 1 กันยายน 2531- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 – 4 สำนักงานจังหวัดเชียงราย สป.มท. 31 สิงหาคม 2535 นักการข่าว 5 กองการข่าว สป.มท. 27 มิถุนายน 2537 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 หัวหน้างานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม สป.มท. 7 พฤศจิกายน 2537- บุคลากร 6 หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ สป.มท 10 มกราคม 2539 – บุคลากร 6 หัวหน้างานบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ สป.มท. 3 กรกฎาคม 2544- เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล 7ว สำนักงาน ก.ถ.สป.มท. 2 มิถุนายน 2546- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7ว กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.มท. 15 กันยายน 2549- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดชุมพร สป.มท.