ท่าอากาศยานภูเก็ต ประกาศปิดซ่อมทางวิ่งเนื่องจากมีรอยร้าว

โพสเมื่อ : Sunday, February 25th, 2018 : 11.22 pm

ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ดำเนินการปิดทางวิ่งเพื่อดำเนินการซ่อมรอยแตกบริเวณหัวทางวิ่ง 09 (หาดไม้ขาว) เนื่องจากเกิดการชำรุดจากการใช้งาน โดย ทภก. ได้รับแจ้งจากฝ่ายซ่อมบำรุง ทภก. ว่าตรวจพบรอยแตกบริเวณหัวทางวิ่ง 09 (หาดไม้ขาว) พบรอยแตกประมาณ 9 ตารางเมตรและบริเวณรอยต่อระหว่างทางขับสาย กับทางวิ่ง พบรอยแตกขนาด 84 ตารางเมตร ซึ่งได้รับความชำรุดจากการใช้งานจากปริมาณเที่ยวบินที่มีจำนวนมากในช่วง High season ทภก. จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปิดทางวิ่งเพื่อซ่อมแซมเป็นการเร่งด่วนระหว่างเวลา 02.00 – 07.00 น. ของวันที่ 26 -27 กุมภาพันธ์ 2561เพื่อความปลอดภัยของอากาศยานที่ทำการขึ้นและลงจอด ณ ทภก.

โดย ทภก. ได้ดำเนินการประชุมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต, เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว, นักพัฒนาการท่องเที่ยว, หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว, ผู้บริหาร ทภก. เจ้าหน้าที่สายการบิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนรองรับและให้บริการแก่ผู้โดยสารจากการซ่อมแซมทางวิ่งดังกล่าวเมื่อเวลา 19.00 น. ซึ่งจากการปิดทางวิ่งเพื่อดำเนินการซ่อมแซมเร่งด่วนนั้นส่งผลให้มีเที่ยวบินได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 66 เที่ยวบิน ซึ่งสำหรับเที่ยวบินที่ทำการบินในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีการปรับเวลาการทำการบินให้เร็วขึ้นกว่าปกติ

ในการณ์นี้ ทภก. จึงได้ดำเนินการประสานไปยัง สำนักงานการบินพลเรือน (กพท.) เพื่อแจ้งการเลื่อน slot พร้อมทั้งการออก ประกาศข่าวสารแก่นักบิน Notice To Airmen (NOTAM) ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ในการจัดการจราจรทางอากาศ ขนส่งจังหวัดภูเก็ต เพื่อสนับสนุนรถบัสในการระบายความคับคั่งจากจำนวนผู้โดยสาร พร้อมทั้งมีการประสานหน่วยงานราชการและสายการบินที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ ทภก. ในการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร โดย ทภก. มีการจัดเจ้าหน้าที่ น้ำดื่มพร้อมทั้งเตรียมพื้นที่พักคอย ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 3 และ ชั้น 4 รวมไปถึงอาคาร X-terminal เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถใช้พักคอยได้ นอกจากนี้ ทภก. ได้ประสานเจ้าหน้าที่ของสายการบินไทย และบริษัทให้บริการภาคพื้น (BAGS) ในการเตรียมเจ้าหน้าที่ในการให้บริการผู้โดยสาร เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองให้จัดกำลังพลให้เพียงพอต่อการให้บริการ ณ ชั่วโมงคับคั่ง และประสานไปยังสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ในการแจ้งข่าวสารแก่ผู้โดยสาร เพื่อป้องกันผู้โดยสารที่อาจตกค้าง

ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทภก. คาดว่าการซ่อมแซมทางวิ่งแล้วเสร็จภายในเวลา 07.00 น. ของวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561แต่เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้โดยสาร ทภก. ได้ประสานงานไปยังบริษัทที่ทำการซ่อมแซมทางวิ่งให้มีการเพิ่มกำลังคนและเครื่องจักรในการซ่อมแซม เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ซึ่งการปิดทางวิ่งเพื่อทำการซ่อมแซมนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินที่ทำการบินในช่วงเวลาปกติ แต่อาจมีความล่าช้าจากเที่ยวบินที่สะสมจากระหว่างช่วงเวลาการปิดซ่อมแซมทางวิ่ง