ท่าอากาศยานภูเก็ตเพิ่มพื้นที่พักคอยผู้โดยสารขาออกภายในประเทศแก้ปัญหาแออัด

โพสเมื่อ : Tuesday, February 13th, 2018 : 5.25 pm

ท่าอากาศยานภูเก็ต แก่ปัญหาผู้โดยสารแออัด  จัดพื้นที่พักคอยเพิ่มจุดพักขาออกภายในประเทศ รวมทั้งแก้ปัญหาระบบปรับอากาศทำงานไม่เต็มที่ด้วยการติดพัดลมเพิ่ม

ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ดำเนินการเพิ่มพื้นที่พักคอยผู้โดยสารขาออกเพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาความคับคั่งของผู้โดยสาร ซึ่งจากการดำเนินการโครงการพัฒนาท่าอากาศยานและเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารภายในประเทศระยะที่ 1 ไปแล้วเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ส่งผลให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกแล้วนั้น แต่เนื่องจากปัจจุบันยังคงมีความแออัดในส่วนของพื้นที่พักคอยผู้โดยสารขาออก ระบบปรับอากาศที่ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ

รวมไปถึงสะพานเทียบอากาศยานบางส่วนที่ยังคงอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงตามโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ส่งผลให้ผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวกสบายเท่าที่ควร เพื่อเป็นการลดความแออัด ทภก. ได้ดำเนินการเพื่อเพิ่มพื้นที่พักคอยบริเวณห้องโถงพักคอยผู้โดยสารขาออกทางด้านทิศเหนือ ซึ่งส่งผลให้ห้องโถงพักคอยมีพื้นที่รองรับจำนวนผู้โดยสารได้มากขึ้นจากเดิมที่มีพื้นที่เพียง 2,000 ตารางเมตร เพิ่มเป็น 5,000 ตารางเมตร และสามารถเพิ่มเก้าอี้พักคอยสำหรับผู้โดยสารได้มากถึง 200 ที่นั่ง

โดยการเพิ่มพื้นที่พักคอยผู้โดยสารขาออกนั้นจะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามปัจจุบัน ทภก. อยู่ ระหว่างการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ จึงส่งผลให้ระบบปรับอากาศไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ทภก. และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ทภก. ได้ดำเนินการติดตั้งพัดลมระบายอากาศเพิ่มเติมเพื่อลดความแออัดและเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร

จากการดำเนินการเพิ่มพื้นที่พักคอยผู้โดยสารขาออกแล้วนั้น จะส่งผลให้เส้นทาง การสัญจรของผู้โดยสารมีการเปลี่ยนแปลง เดิมเมื่อผู้โดยสารเสร็จสิ้นกระบวนการเช็คอินสัมภาระ และ ออกบัตรโดยสารแล้วนั้น ผู้โดยสารจะต้องทำการตรวจค้นสัมภาระติดตัว ณ จุดตรวจค้น แต่เมื่อ ทภก. ดำเนินการเพิ่มพื้นที่พักคอยผู้โดยสารขาออกแล้วนั้น จะส่งผลให้จุดตรวจค้นสัมภาระติดตัวจะทำการย้ายไปยังทิศเหนือของอาคาร ซึ่งจะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นและผู้โดยสารจะสามารถผ่านเข้าไปยังห้องโถงพักคอยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น