ทุ่ม 35 ล้าน ปรับปรุงบ้านพักผู้จัดการชาร์เตอร์แบงค์ เป็นเอกลักษณ์ภูเก็ต รับแขกเมือง

โพสเมื่อ : Tuesday, March 27th, 2018 : 2.10 pm

จังหวัดภูเก็ตวางแผนพัฒนาบ้านผู้จัดการธนาคาร ชาร์เตอร์แบงค์ เป็นสถานที่รวบรวมและนำเสนอเนื้อหาทางวัฒนธรรม ทางประวัติศาสตร์ และเป็นพื้นที่รับรองแขกเมืองระดับนานาชาติ รวมทั้งสนับสนุนให้จังหวัดภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น รวมทั้งกระตุ้นให้ประชาชนภายในพื้นที่มีความภูมิใจในวัฒนธรรมเฉพาะของฝั่งอันดามัน ตั้งงบประมาณในการปรับปรุงกว่า 35 ล้านบาทปรับปรุง

วันนี้ ( 27 มี.ค.61 ) ณ.ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานแถลงช่าว โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพบสื่อมวลชน ครั้งที่ 6/2561 โดยแถลงข่าวเรื่องโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต (บ้านชาร์เตอร์แบงค์)

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  กล่าวว่า อาคารในเขตเทศบาลนครภูเก็ต หลายหลังได้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ในลักษณะชิโนโปรตุกีส ซึ่งถือว่า เป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน รวมทั้งบ้านพักผู้จัดการชาร์เตอร์แบงค์ ซึ่งทางจังหวัดได้ดำเนินการฟื้นฟูบริเวณโดยการกำหนดเป้าหมายที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของเมืองภูเก็ตและจังหวัดภูเก็ต

โดยการปรับปรุงพื้นที่และตัวอาคารเดิมให้เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์ที่ถูกต้อง การพัฒนาบริเวณโดยรอบทางภูมิทัศน์ที่สวยงาม การก่อสร้างอาคารประกอบเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต ซึ่งมีงบประมาณในการดำเนินการประมาณ 35 ล้านบาท ประกอบด้วยงานก่อสร้างกำแพงดิน และรั้วรอบบริเวณ งานระบบไฟฟ้า ระบบดูแลรักษาภูมิทัศน์ งานภูมิทัศน์ ทางเดิน ลาน และพืชพันธุ์ งานปรับปรุงอาคารบ้านพักธนาคารชาร์เตอร์แบงค์ งานก่อสร้างประกอบด้วย 2 หลัง งานภูมิทัศน์ ทางเดิน ลาน และพืชพันธุ์

โดยมีแนวคิดในการพัฒนาคือ จัดเป็นสถานที่ซึ่งรวบรวมองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ต สถานที่บริหารจัดการเมืองเก่า รวมทั้งสนับสนุนให้จังหวัดภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น รวมทั้งกระตุ้นให้ประชาชนภายในพื้นที่มีความภูมิใจในวัฒนธรรมเฉพาะของฝั่งอันดามัน

นายกุลพัฒน์ ฤกษ์จำนง นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า ความคิดในการออกแบบเพื่อปรับปรุงและพัฒนาบ้านพักชาร์เตอร์ดแบงค์ เป็นสถานที่รวบรวมและนำเสนอเนื้อหาทางวัฒนธรรม ทางประวัติศาสตร์ ด้านการทำเหมืองแร่ การพาณิชย์ ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปของจังหวัดภูเก็ต เป็นพื้นที่รับรองแขกเมืองระดับนานาชาติอย่างเป็นทางการ พร้อมอาคาร ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการพบปะ การนำเสนอนิทรรศการผลงานศิลปะในระดับพื้นที่ โดยพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่โดยใช้สวนแบบ Formal ซึ่งเป็นลักษณะของการจัดสวนแบบเรขาคณิต ซึ่งเป็นสวนที่ช่วยส่งเสริมความสง่างามของบริเวณ และพัฒนาพื้นที่โดยรอบเพื่อรองรับกิจกรรมนันทนาการของชุมชน ได้แก่ การออกกำลังกาย การพักผ่อนหย่อนใจความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมเฉพาะฝั่งอันดามัน