ดันภูเก็ตสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการท่องเที่ยว ดึงงบพัฒนา-สางปัญหารื้อรัง

โพสเมื่อ : Tuesday, February 20th, 2018 : 3.56 pm

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในภูเก็ต เตรียมชงปัญหาทางการท่องเที่ยวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อพัฒนาท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน ด้าน อดีต สว.ภูเก็ต ดันเป็นเขตเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยว เรียกร้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคนภูเก็ตร่วมกันผลักดัน เพื่อดึงงบมาพัฒนาพื้นที่ แก้ปัญหารื้อรัง

นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ในวันที่ 22 ก.พ.นี้ ภาคเอกชนให้จังหวัดภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วย หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ รวมถึงผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เรียนเชิญนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา มามอบนโยบายด้านการท่องเที่ยว และรับทราบปัญหาด้านการท่องเที่ยว ที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆ

เนื่องจากในปัจจุบัน การท่องเที่ยวของภูเก็ตมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด ทำให้เกิดปัญหาตามมาในหลายๆ ด้าน ทั้งในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม และปัญหาทางสังคม ซึ่งบางปัญหามองว่าไม่สามารถที่จะแก้ได้ในระดับจังหวัด จะต้องแก้ไขในระดับประเทศ และบางปัญหาจะต้องผลักดันในเรื่องของงบประมาณมาดำเนินการ โดยทางหน่วยงานราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันนำเสนอปัญหาต่างๆ กับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาในวันดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้ปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไข เพื่อให้การท่องเที่ยวของภูเก็ตเติบโตแบบยั่งยืนต่อไป

นางธันยรัศม์ กล่าวต่อว่า สำหรับตนเองมองว่าปัญหาต่างๆ ของภูเก็ตจะได้รับการแก้ไข และการท่องเที่ยวของภูเก็ตจะเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น ภูเก็ตจะต้องมีรูปแบบการบริหารจัดการเมืองและงบประมาณที่แตกต่างไปจากจังหวัดอื่นๆ เพราะภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้จำนวนมหาศาลในแต่ละปี ปัญหาต่างๆ และการพัฒนาจะต้องพิเศษกว่าพื้นที่อื่นๆ การแก้ปัญหาจะต้องรวดเร็วและการจัดสรรงบประมาณลงมาพัฒนาจะต้องไม่ใช้หลักการจัดสรรงบประมาณที่ดำเนินการเหมือนกับจังหวัดอื่นๆ โดยตนมองว่าภูเก็ตน่าที่จะได้รับการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งคิดว่าหากมีการผลักดันให้ภูเก็ตเป็นเขตเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยว ปัญหาต่างๆจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว

“การจะทำให้ภูเก็ตเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวนั้น จะมีการผลักดันผ่านทางองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นและนักการเมืองต่าง ๆ รวมถึงประชาชน จะต้องเรียกร้องว่า เราต้องการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการท่องเที่ยว เหมือนที่หลายๆประเทศดำเนินการอยู่ในขณะนี้ เช่น ประเทศจีน หรือ ประเทศอื่น ๆ ที่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว มีการยกเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เห็นได้จากกาพัฒนาการท่องเที่ยวของเมืองจีน เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาการท่องเที่ยว ทั้ง ไฟฟ้า น้ำ โรงแรม ต่าง ๆ” นางธันยรัศม์ กล่าวและว่า

การท่องเที่ยวของภูเก็ตเป็นมาเกือบ 30 กว่าปีแล้ว การพัฒนายังได้รับความร่วมมือน้อย นี้ถือเป็นปัญหาของจังหวัดภูเก็ต ถ้าเรามีงบประมาณเพียงพอในการพัฒนาเราก็สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวได้