จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวลง “เกาะละวะใหญ่” อ่าวพังงาแล้ว เริ่ม 15 ก.พ. นี้

โพสเมื่อ : Sunday, February 11th, 2018 : 2.31 pm

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ประกาศจำกัดนักท่องเที่ยวขึ้นเกาะละวะใหญ่ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการท่องเที่ยว

นายศรายุทธ ตันเถียร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ได้ออกประกาศเรื่องการเข้าดำเนินการกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน เพื่อเป็นโมเดลต้นแบบของอุทยานแห่งชาติที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนท้องถิ่น และเกิดการรักษาหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม โดยพัฒนาพื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ เกาะละวะใหญ่ เป็นแหล่งเรียนรู้รองรับการจัดกิจกรรม ค่ายห้องเรียนธรรมชาติ เกาะละวะใหญ่

จึงได้ประเมินความสามารถในการรองรับของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเกาะละวะใหญ่ ภายใต้ข้อจำกัดด้านต่างๆของพื้นที่ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการท่องเที่ยว จนอาจนำไปสู่ความเสื่อมโทรมของสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำให้ยากแก่การฟื้นฟูและบริหารจัดการให้คงสภาเดิมได้ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ

ตลอดจนการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว เกิดความพึงพอใจในการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ และ การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาจึงประกาศข้อกำหนดการเข้าไปดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ อพ.1 เกาะละวะใหญ่ โดยกำหนดเวลาห้ามเข้าไปตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเกาะละวะใหญ่ ไม่เกิน 100คนต่อช่วงเวลา

โดยให้สังเกตสัญลักษณ์ธงสีบริเวณหน้าหน่วยฯ คือ ธงสีเขียวเข้าได้ตามปกติ ธงสีเหลืองจำนวนนักท่องเที่ยวใกล้ครบจำนวน และธงสีแดง ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยง เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวครบตามจำนวน และห้ามจอดเรือขนาดใหญ่ในระยะ 200 เมตรจากชายหาดหรือแนวทุ่นที่กำหนด การทำกิจกรรมต่างๆ ต้องอยู่ในบริเวณที่กำหนดไว้ เช่น ทุ่นจอดเรือ เส้นทางการเดินเรือ บริเวณเล่นน้ำ และปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ รวมถึงมาตรการความปลอดภัย ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561เป็นต้นไป