จังหวัดภูเก็ต  เปิดรับสมัคร คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” แล้ว

โพสเมื่อ : Thursday, September 6th, 2018 : 4.25 pm

จังหวัดภูเก็ต  เปิดรับสมัคร คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” (Princess Maha Chakri Award) ครั้งที่ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ต.ค. 61

วันนี้ ( 6 กันยายน 2561)  เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมพระพิทักษ์แกรนด์บอลลูน โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต   นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย  ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ประสงค์  สังขะไชย  ประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดภูเก็ต   และนายสุทัศน์  แก้วพูล  รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ  ร่วมแถลงข่าวการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” (Princess Maha Chakri Award) ครั้งที่ 3

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  กล่าวว่า  รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุญาตจัดตั้งรางวัลระดับนานาชาติขึ้น เพื่อเป็นเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาด้านการศึกษา ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับต่างๆ พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยคุณลักษณะสำคัญของความเป็นครู 4 ประการ ได้แก่ ความรอบรู้ การสอนดี มีคุณธรรมจรรยาบรรณ และมุ่งมั่นพัฒนา และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต ตั้งนามรางวัลว่า “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” (Princess Maha Chakri Award)

และมีพระราชานุญาตให้จัดตั้ง “มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” เพื่อเป็นองค์กรหลักในการวางแผนการดำเนินงานและพิจารณารางวัล โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานกิตติมศักดิ์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระราชทานรางวัลแก่ครูผู้มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษา และสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ อย่างหาที่สุดมิได้

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (ม.ม.จ.) ได้กำหนดการคัดเลือกครู “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” หรือ “Princess Maha Chakri Award” ครั้งที่ 3 ปี 2562 เพื่อเชิดชูเกียรติครูดีเด่นในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วย ไทย มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา เมียนมา บรูไน และติมอร์-เลสเต รวม 11 ประเทศ ประเทศละ 1 รางวัล  ดำเนินการทุกๆ 2 ปี

โดยจะพระราชทานรางวัลครั้งที่ 3 ในปี 2562 แก่ครูผู้มีคุณสมบัติดังนี้ เป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน หรือองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือครูนอกการศึกษา ปฏิบัติการสอนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 15 ปี เป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ สร้างแรงบันดาลใจจนลูกศิษย์ประสบความสำเร็จในชีวิต เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา เป็นแบบอย่างทั้งทางจริยธรรมและทุ่มเทกับการสอน ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ ได้แก่ องค์กรภาครัฐและเอกชน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคม มูลนิธิ และองค์กรซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล และศิษย์เก่า อายุ ไม่น้อยกว่า 25 ปี (ลูกศิษย์ 1 คน เสนอชื่อได้ 1 คน)

โดย รางวัลครู “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ประจำปี 2562 ประกอบด้วย 1. ครูผู้มีคะแนนสูงสุด ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้รับรางวัลเหรียญทองรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติทองคำพระราชทาน โล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลจำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐ 2. ครูผู้มีคะแนนลำดับที่ 2 และ 3 ได้รับ “รางวัลคุณากร” ได้รับรางวัลเหรียญเงินรางวัลมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน และเกียรติบัตร 3. ครูผู้มีคะแนนลำดับที่ 4 – 20 ได้รับ “รางวัลครูยิ่งคุณ” ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง รางวัลมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน และเกียรติบัตร 4. ครูผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับจังหวัด จะได้รับ “รางวัลครูขวัญศิษย์” ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน และเกียรติบัตร

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ประสงค์  สังขะไชย  ประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดภูเก็ต  กล่าวว่า   มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้จัดให้มีการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จาก 11 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศติมอร์-เลสเต ที่มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และมีคุณูปการต่อการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ซึ่งที่ผ่านมามูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้จัดพิธีพระราชทานรางวัลมาแล้ว 2 ครั้ง ในครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ 3

โดยกำหนดให้องค์กรและบุคคลเป็นผู้สรรหาและเสนอชื่อ ได้แก่ องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการคัดเลือกครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประเทศ , สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน , สมาคม มูลนิธิ และองค์กรซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ และลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุไม่น้อยกว่า 25 ปี ซึ่งในส่วนของจังหวัดภูเก็ต กำหนดแผนการสรรหาและคัดเลือกครูฯ ตามสัดส่วนของจังหวัด จำนวน 1 คน ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม  2561 จากนั้นจะเสนอชื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางต่อไป

นายสุทัศน์  แก้วพูล  รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ   กล่าวว่าการเสนอชื่อครูจะมาจาก 4 ช่องทางคือ 1. เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. เสนอชื่อโดยองค์กรที่เป็นนิติบุคคลและมีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ 3. เสนอชื่อโดยศิษย์เก่า อายุ 25 ปีขึ้นไป ซึ่งทั้ง 3 ช่องทางจะเสนอชื่อไปยังศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการคัดเลือกในแต่ละจังหวัด ทั้ง 77 แห่ง และช่องทางที่ 4. องค์กรภาครัฐและเอกชน จำนวน 7 องค์กร เสนอชื่อมายังคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง

จากนั้นจะมีการคัดเลือกและลงพื้นที่ของคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง และคณะกรรมการมูลนิธิฯ เพื่อพิจารณาครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เพียง 1 คนของประเทศไทยเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัล และเนื่องจากการคัดเลือกมาจากสุดยอดครูของแต่ละจังหวัด มูลนิธิฯ จึงมอบรางวัลให้กับครูขวัญศิษย์ จำนวน 146 คน รางวัลครูยิ่งคุณ 17 คน และรางวัลคุณากร 2 คน จึงขอเชิญชวนลูกศิษย์ทั่วประเทศ สถานศึกษา และหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เพื่อให้สังคมร่วมกันขอบคุณและเห็นคุณค่าครูผู้ทุ่มเทเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์ตลอดทั้งชีวิตของความเป็นครู โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.PMCA.or.th

ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตจะเปิดรับการเสนอชื่อและให้ส่งเอกสารหลักฐานภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561  ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ประสานงานคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดภูเก็ต  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต   เลขที่    4/4 ถนนแม่หลวน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต   หรือโทรศัพท์หมายเลข  076 211 428-9  ต่อ 15