คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

โพสเมื่อ : Tuesday, August 7th, 2018 : 5.01 pm

คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ภายใต้ โครงการ “ญ หญิง ฉลาดออม ฉลาดใช้” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

ณ ห้องจามจุรี โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ภายใต้โครงการ “ญ หญิง ฉลาดออม ฉลาดใช้”  โดยมี  นางอัญชลี วานิช เทพบุตร ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ (วางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง) เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมี ตัวแทนสตรีในแต่ละตำบล จำนวน 17 ตำบล และ 3 อำเภอ ของจังหวัดภูเก็ต  เข้าร่วมพิธี เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

จากนั้น ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมนำตัวแทนสตรี ในแต่ละหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอของจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล  ก่อนจะร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่เจ้า เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสนี้ นายประกอบ  วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ นายกิติพล  เวชกุล  พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต  ได้กล่าวพบปะกับตัวแทนสตรีของจังหวัดภูเก็ต ที่เข้าร่วมโครงการ “ญ หญิง ฉลาดออม ฉลาดใช้”  ในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว ทางคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ต ได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครัวเรือนให้ตรงจุด โดยให้ความสำคัญแก่สตรีในการสร้างภูมิคุ้มกัน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว โดยส่งเสริมความรู้ ความสามารถในการบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ มีวินัยทางการเงิน สร้างความมั่นคงทางการเงินแก่ตนเอง ครอบครัว  และประเทศชาติ

จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้สตรีได้เรียนรู้วิธีบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว มีการวางแผนใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม เพื่อให้สตรีสามารถจัดการกับปัญหาหนี้สินในครัวเรือนได้ และปลอดภัยจากภาระหนี้สิน  อีกทั้งเพื่อให้สตรีมีการออมเพื่ออนาคต เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีการบรรยายในหัวข้อเรื่องยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ต, บทบาทสตรีกับการวางแผนทางการเงินเพื่อคุณภาพชีวิต, การเข้าถึงแหล่งทุน การเขียนแผนธุรกิจ และการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ