ก่อน 26 ต.ค.นี้ บ้านพักชาร์เตอร์แบงค์ ปลูกดอกไม้เหลืองอร่าม

โพสเมื่อ : Friday, August 11th, 2017 : 12.26 pm

จังหวัดภูเก็ตร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตและหลายๆหน่วยงานจัดกิจกรรม “Big Cleaing Day” โครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา “Keep Phuket Clean by our hands and heart”ในพื้นที่บ้านพักผู้จัดการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ ซ่อมแซมบ้าน ปลูกดอกไม้นานาพันธุ์ให้เหลืองอร่ามทั้งแปลงก่อน 26 ตุลาคมนี้

เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ (11 ส.ค.) ที่บริเวณพื้นที่บ้านพักผู้จัดการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Big Cleaing Day” โครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา “Keep Phuket Clean by our hands and heart” โดยมีนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายเกษมภูมิ วีระสมัย ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต นายทวี หอมหวล โยธาธิการและผังเมืองภูเก็ต หน่วยงานราชการ ประชาชนชาวภูเก็ตทุกภาคส่วน เข้าร่วม โดยร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาดพื้นที่ให้สวยงาม ตัดแต่งต้นไม้ และปลูกต้นโกศลรอบๆรั้ว ภายในพื้นที่ 6 ไร่ รวมถึงปรับพื้นที่เพื่อปลูกพันธุ์ไม้ดอกสีเหลืองทั้งแปลงก่อนวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า เทศบาลนครภูเก็ตได้ให้ความสำคัญเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยที่กำลงเป็นปัญหาในภาพรวมของประเทศ รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดของบ้านเมือง การจัดกิจกรรมภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา “Keep Phuket Clean by our hands and heart” เป็นการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ให้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดการบ้านเมืองให้มีความสะอาด และสวยงาม พร้อมขานรับนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนสู่การปฏิบัติ โดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐเข้ามาขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่เป้าหมายเทศบาลภูเก็ตสะอาด น่าอยู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

การจัดโครงการภูก็ตสวยด้วยมือและใจของเรา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกของประชาชนให้รู้ถึงคุณค่าของความสะอาดในท้องถิ่นของตนและของจังหวัดภูเก็ตในภาพรวมและเพื่อรณรงค์ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้จังหวัดเป็นเมืองสะอาดในปี 2560 สำหรับวันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งส่วนราชการ เอกชน ชุมชน และประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต ประมาณ 600 คน

ด้านนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า โครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเราเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาบ้านเมืองให้เกิดความสะอาด น่าอยู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมที่แสดงถึงความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของประชาชนชาวภูเก็ตทุกภาคส่วน

สำหรับบ้านพักอดีตผู้จัดการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ในที่ราชพัสุดุแปลงถนนดำรง พื้นที่ 6 ไร่ ทางจังหวัดมีแนวทางที่จะพัฒนาให้เป็นพื้นที่ที่สวยงาม หลังจากที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้สวยงามแล้ว จะมีการซ่อมแซมบ้านให้อยู่ในสภาพที่สวยงาม โดยได้ตั้งงบซ่อมแซมประมาณ 5 แสนบ้าน ซึ่งตามแบบที่ทางโยธาธิการฯได้วางแผนไว้จะมีการปรับปรุงตัวบ้าน ติดไฟสปอร์ตไลท์ประมาณ 8 ดวง ปลูกต้นไม้รอบๆ พื้นที่ ทั้งโกศล ปอเทือง ดาวเรือง ให้บานสะพรั่งเหลืองอร่ามทั้งพื้นที่ 6 ไร่ ก่อนวันที่ 26 ตุลาคมนี้